හෙවනැල්ල
ඔබ යන්න ඉදිරියෙන් මට
නැතිනම් සමාන්තරවම
මා සමග
හරි හරියට

පසුපසින් එන කිසිවෙක්
විශ්වාස නැහැ
දැන් මට
මේ අවිශ්වාසයේ කාලයයි
ජුදාස්ගේ ද්වීපයයි
එකට එක ළගින් හිඳ
දිය යටින්
ගිණි තබන්නන්ගේ දේශයයි

හෙවනැල්ල
ඔබ යන්න හෙමිහිට
බිඳක් හෝ ඉදිරියෙන් මට
අතනොහැර
ගමන් සගයව
තනියට

 

fyjke,a,

Tn hkak bÈßfhka ug

ke;skï iudka;rju

ud iu`.

yß yßhg

miqmiska tk lsisfjla

úYajdi keye

±ka ug

fï wúYajdifha ld,hhs

cqodiaf.a oaùmhhs

tlg tl <`.ska ys|

Èh háka

.sKs ;nkakkaf.a foaYhhs

fyjke,a,

Tn hkak fyñysg

ì|la fyda bÈßfhka ug

w;fkdyer

.uka i.hj

;kshg