උත්තරත් ධ‍්‍රැවයේ වෙසෙන
කුරුල්ලනි
දරාගත නොහැකි සීතෙන්
බැට නොකා
එන්න හනි හනිකට
මේ රටට
විඳගන්න මේ උණුසුම
මේ සියල්ලම දැන් ඔබගේය

මේ බිම ද ගහ කොළ ද
ඇළ දොළ ද
ඔබේමය
මල් ඵල දරන තුරු ද
සුව දෙන සිහින් මදනළ ද
ඔබේමය, ඔබේමය

මේ ඉර ද
ආගන්තුකය දැන් අපට
ඉර පවා නැගෙන්නේ ඔබටය
ඔබව උණුසුම් කර
සීත කාලය ගෙවාගන්නය
සඳ තරු පවා
පෙර මෙන්ම නොව
අමුතුය
කවි සිතුවිලි පවා
නොගෙනෙන්නේය

අනේ ඉන් කම් නැත
කවි වලින්
කාගෙනම් රැකේවිද බඩ වියත
හැකිතාක් කුරුල්ලන් පිරිවරා
හනි හනික පියාඹා ඔබ එන්න
සදෙව් ලොව දෙව් සැපත් විඳගන්න

සංචරන කුරුල්ලනි
පැමිණි පසු
මා මෙසේ කී වගක්
කිසිවකුට නොකියන්න

 

W;a;r;a O%ejfha fjfik

l=re,a,ks

ord.; fkdyels iSf;ka

neg fkdld

tkak yks ykslg

fï rgg

ú|.kak fï WKqiqu

fï ish,a,u ±ka Tnf.ah

fï ìu o .y fld< o

we< fod< o

Tfíuh

u,a M, ork ;=re o

iqj fok isyska uok< o

Tfíuh” Tfíuh

fï br o

wd.ka;=lh ±ka wmg

br mjd kef.kafka Tngh

Tnj WKqiqï lr

iS; ld,h f.jd.kakh

i| ;re mjd

fmr fukau fkdj

wuq;=h

lú is;=ú,s mjd

fkdf.fkkafkah

wfka bka lï ke;

lú j,ska

ldf.kï /flaúo nv úh;

yels;dla msßjrd

yks yksl mshdUd Tn tkak

ifoõ f,dj foõ iem;a ú|.kak

ixprk l=re,a,ks

meñKs miq

ud fufia lS j.la

lsisjl=g fkdlshkak