කොච්චරක් කල් නිදන්නද
මෙහෙම
මළවුන් සේම
නිහඬවම

දෙපස
ඇත් දළ ද
තෙල් දමා දල්වන
මලානික කහ පහන් වැටිය ද
මලින් කළ සැරසිලි ද
හඬ හඩා වැළපෙන
නෑ මිතුරන් ද හැර
අන් කවර වෙනසක් ද
මේ නින්ද ?

මියෙන ජීවිත ගැන
බිඳක් හෝ නොසිතන
ජීවත්වන මරණ…
නොදැනේද ඔබට
මහා දුර්ගන්ධයෙ අපුල
ඔබම කුණු වී නැගෙන

අරුණ ලැබුවා පමණි තව
ජීවිතය
තවම ළදරුය
මියෙන්නට මොහොතකට පෙර
එකම දවසක් හෝ
ජීවත්වෙන්න
නිදහසේ අලූත් හුස්මක් ගන්න
මේ අලස මරණයෙන්
නැගිටින්න