දෙපස
නියෝන් එළි මඟ කියන
මං තීරු අටක් ඇති
අධිවේගි මාර්ගය

මම
වේගයෙන් යමි
හැකිවෙර ගෙන
සුපිරි වාහන පසුකර
පාගමින් ඇක්සලේටරය
අහා මේ සුරපුරකි

මඟ දෙපස
විසල් මන්දිර
අහස උසටම ඉදිවුණු
සුරගනන් බඳු අගනන්
සරයි ඔබ මොබ
අතින් ගෙන දිගු පටි
බලු සුරතලුන්  කර බැඳි

ලොවේ ඇති
සියළු සැප විකුණන
සුපිරි ගණයේ සල්පිල්
එකිනෙකට බද්දව
පිරී සෙනඟින් ශබ්දව

පිනට දෙන්නට
හැමතැනම බෝසත්වරු
කෝ කොහිද මේ යදියන්
කුඩා දරුවන් ගත් අතින්
කිසිදින සුව නොවෙන
ලෙඩ සැදි දහස් සිඟනුන්

මේ සුපිරි මඟ
කොහේදෝ රුගෙන යන්නේ මම
තව්තිසාවට ඇති දුර
ගසා සලකුණු කළ
කිලෝමීටර පුවරු පසුකර

ගැසූ හෙණ හඬට
තිගැස්සී එකවර
බලමි මම දෙනෙත් හැර
හාත්පස පිරි ඇත අඳුර
දනක් තෙක් කුණු පිරුණු වතුර
අහා සුරපුරකි මේ පුරවර