මේ දැනෙන
ගිණි ගහන වියළි සුළඟ
එදවස
උතුරු සුළඟම වීය..

නිවෙන්නට නොදී
වෛරයේ ගිණි අගුරු
අවුලවයි හෙමි හෙමින් කොණක සිට
රාත‍්‍රිය නිදිවරන අඳුරු මුල්ලක
දිලිසෙන රුදුරු දෙනෙතින්
අඳුන් දිවියකු සේ
ඒ සුළඟ

මහැදුරන්, කලා කරුවන් එක්ව
තහනම් කළ වචන වැඩිකර
වියරුවේ ශබ්ද කෝෂය
නව මුද්‍රණයකින්
මහා වෙළුමක්ව
පිළිගන්වයි රජුට
නිදහස්ව
රාජ්‍ය සේවය කරනු පිණිස
තම හිත සුව පිණිස

රජගෙදර පරවියන් පවා
මත් වී නොනිම් බලයෙන්
පොරි බුදිනු වෙනුවට
කුඩා විහඟුන් තුඩින් ගෙන
ඉරා සැනසෙයි වියරුව
එහෙ මෙහේ විසිරෙන
සුසිනිඳු පියාපත් මත
නමක් නැති රුධිරය

ඒ රුධිරයෙන් පෙඟුණු පියාපත්
ගිණි පිඹින උතුරු සුළඟින්ම
මහා හුස්මක් ගෙන
ලබයි ජීවය සවිමත්ව
දිනෙන් දින

 

fï ±fkk

.sKs .yk úh<s iq<`.

toji

W;=re iq<`.u ùh”

ksfjkakg fkd§

ffjrfha .sKs w`.=re

wjq,jhs fyñ fyñka fldKl isg

rd;%sh ksÈjrk w÷re uq,a,l

È,sfik reÿre fofk;ska

w÷ka Èúhl= fia

ta iq<`.

uyeÿrka” l,d lrejka tlaj

;ykï l< jpk jeälr

úhrefõ Yío fldaIh

kj uqøKhlska

uyd fj¿ulaj

ms<s.kajhs rcqg

ksoyiaj

rdcH fiajh lrkq msKsi

;u ys; iqj msKsi

rcf.or mrúhka mjd

u;a ù fkdksï n,fhka

fmdß nqÈkq fjkqjg

l=vd úy`.=ka ;=äka f.k

brd iekfihs úhrej

tfy fufya úisfrk

iqisks÷ mshdm;a u;

kula ke;s reêrh

ta reêrfhka fm`.=Kq mshdm;a

.sKs msôk W;=re iq<`.skau

uyd yqiaula f.k

,nhs Ôjh iúu;aj

Èfkka Èk